Foto: Wilhelm Bockweg                       

 

114077