Foto: Wilhelm Bockweg                       

 

79001